مضرات و عوارض چای پررنگ : چرا نباید هرگز چای پر رنگ بنوشیم؟