نوشیدن چای طبیعی و سالم می‌تواند از بیماری ‌های کبدی جلوگیری کند