چای سبز و تیروئید: چای سبز چه ارتباطی با کم کاری تیروئید دارد؟