چای سبز و تیروئید: آیا چای برای کم کاری تیروئید مضر است؟