چای و کلیه : آیا نوشیدن چای سبز تاثیری روی دفع سنگ کلیه شما دارد؟